top of page

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY A INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 

 1. Základní ustanovení

  1. Předmět VOP – Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují prodej níže specifikovaných produktů prodávajícím, společností Parallel Garden s.r.o., IČO: 09935681, se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 344977 (dále jen „Společnost“), a jejich koupi Zákazníkem a z toho vyplývající vzájemná práva Společnosti a Zákazníka.

  2. Předmět činnosti Společnosti – Společnost svou činnost v oblasti hydroponického pěstování soustředí na vývoj a prodej hydroponických systémů. Prostřednictvím svých Webových stránek Společnost prodává níže definované Produkty.

  3. Souhlas s VOP – Zákazník je povinen se před uzavřením Smlouvy seznámit s těmito VOP, které jsou dostupné na Webových stránkách Společnosti. Uzavřením Smlouvy projevuje Zákazník souhlas s těmito VOP. Ustanovení těchto VOP tvoří nedílnou součást Smlouvy.

 2. Pojmy a definice

  1. Cena – cena jednotlivých Produktů v českých korunách (CZK) uvedená na Webových stránkách. Webové stránky mohou umožňovat zobrazení ceny v jiných Fiat měnách či Kryptoměnách. V takovém případě se cena uvedená v jiné Fiat měně či Kryptoměně vždy opírá o převodní kurz vůči ceně v českých korunách (CZK).

  2. Fiat měna – měna s nuceným oběhem, zákonná měna (např. CZK, EUR či USD).

  3. Kryptoměna – typ digitální měny či tokenu opírající se o kryptografii pro řetězení digitálních podpisů v rámci blockchainu nebo jiné distributed-ledger technologie, tj. decentralizované databáze obsahující neustále se rozšiřující počet záznamů, které jsou chráněné proti neoprávněnému zásahu třetích stran, ať už v rámci sítě nebo mimo ni (např. Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Dogecoin).

  4. Objednávka – nabídka Zákazníka k uzavření Smlouvy učiněná vůči Společnosti formou Objednávkového formuláře. V Objednávce Zákazník specifikuje Produkt, který má zájem zakoupit, a způsob platby Ceny a uvede své Osobní údaje nezbytné pro plnění Smlouvy.

  5. Objednávkový formulář – formulář přístupný na Webových stránkách, jehož prostřednictvím Zákazník může objednat nabízené Produkty.

  6. Osobní údaje – veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, kterou je Zákazník resp. jeho zaměstnanec či člen, například jméno, příjmení, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity.

  7. OZ – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

  8. Produkt, Produkty – produkty nabízené Společností, které si Zákazník může objednat skrze Webové stránky. Jedná se především o hydroponické systémy, součásti a příslušenství hydroponických systémů či produkty sloužící k provozu a péči o hydroponické systémy. Společnost si vyhrazuje právo upravovat nabídku Produktů.

  9. Smlouva – kupní smlouva, kterou Společnost a Zákazník uzavírají na základě těchto VOP.

  10. Uživatelské rozhraní – část Webových stránek, na níž získá Zákazník přístup po založení Zákaznického účtu postupem dle čl. 3.1 VOP a na níž má vedený svůj Zákaznický účet.

  11. Webové stránky – webové stránky provozované Společností na URL adrese https://www.parallelgarden.com/, na nichž jsou nabízeny Produkty.

  12. Zákaznický účet - účet zaregistrovaného Zákazníka v Uživatelském rozhraní Webových stránek. Založení Zákaznického účtu, stejně jako přístup na něj a pravidla jeho užívání, jsou upraveny dále v textu těchto VOP.

  13. Zákazník – fyzická nebo právnická osoba, která kupuje jeden či více Produktů od Společnosti a která se zavazuje dodržet tyto VOP.

 3. Zákaznický účet

  1. Založení – K založení Zákaznického účtu dojde registrací Zákazníka na Webových stránkách, a to za využití Zákazníkova účtu na některé z nabízených sociálních sítí či Zákazníkovy e-mailové adresy.

  2. Přihlášení do Zákaznického účtu – Po založení postupem dle výše uvedeného ustanovení získá Zákazník přístup do svého Zákaznického účtu. Další přihlašování do Zákaznického účtu probíhá stejně jako při jeho založení, tedy za využití Zákazníkova účtu na některé z nabízených sociálních sítí či Zákazníkovy e-mailové adresy. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Zákaznického účtu. Zákazník není oprávněn umožnit využívání svého Zákaznického účtu třetím osobám.

  3. Zákaznický účet – Na svém Zákaznickém účtu má Zákazník přístup k informacím o svých Objednávkách a je na něm oprávněn spravovat své Osobní údaje, zejména jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, adresy či platební karty. Zákazník je povinen uvádět své Osobní údaje správně a pravdivě a při pozdější změně je aktualizovat. Společnost je oprávněna využívat Zákazníkem uvedené Osobní údaje při plnění Smlouvy, jakož i pro související komunikaci se Zákazníkem.

  4. Zrušení Zákaznického účtu – Společnost je oprávněna v odůvodněných případech zrušit Zákaznický účet, zejména pokud Zákazník závažným způsobem porušil své povinnosti ze Smlouvy či pokud se do Zákaznického účtu v uplynulém roce ani jednou nepřihlásil.

  5. Dostupnost – Zákazník bere na vědomí, že Uživatelské rozhraní, jakož i Webové stránky, nemusí být dostupné nepřetržitě. Společnost nenese žádnou odpovědnost za výpadky způsobené v důsledku okolností, které sama nemohla ovlivnit, či v důsledku údržby Webových stránek.

  6. Objednávky bez Zákaznického účtu – V případě, že to Webové stránky umožňují, může Zákazník prostřednictvím Webových stránek odesílat Objednávky i bez založení Zákaznického účtu. V takovém případě je Zákazník povinen v rámci Objednávky uvést veškeré své Osobní údaje nezbytné pro plnění Smlouvy.

 4. Uzavření Smlouvy

  1. Postup uzavření Smlouvy – Zákazník odešle Společnosti závaznou Objednávku Produktu prostřednictvím Objednávkového formuláře. Odeslání Objednávkového formuláře se považuje za nabídku k uzavření Smlouvy. Společnost neprodleně po obdržení Objednávky potvrdí Zákazníkovi její převzetí zasláním potvrzení Objednávky na e-mailovou adresu Zákazníka.

  2. Okamžik uzavření Smlouvy – K uzavření Smlouvy dochází elektronickou formou na základě Objednávky Zákazníka, a to v momentě uhrazení Ceny Produktu. Prezentace Produktů na Webových stránkách je pouze informativního charakteru a Společnost není povinna uzavřít Smlouvu ohledně prezentovaných Produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se nepoužije.

  3. Postup uzavření vybraných Smluv – V případě Smluv vztahujících se na Produkty, jejichž doručení i instalaci zajišťuje sama Společnost (viz čl. 6.5 VOP; zejména komplexní hydroponické systémy) Webové stránky neumožňují odeslání Objednávkového formuláře, ale pouze odeslání nezávazného poptávkového formuláře. Společnost neprodleně po obdržení takovéto poptávky potvrdí Zákazníkovi její převzetí. Strany následně prostřednictvím e-mailové komunikace dohodnou veškeré podstatné náležitosti Smlouvy, především specifikaci Produktu, Cenu a dodací podmínky. K uzavření Smlouvy dochází elektronickou formou po dosažení shody ohledně veškerých podstatných náležitostí, a to v momentě uhrazení Ceny Produktu.

  4. Náklady na komunikační prostředky na dálku – Zákazník souhlasí s využitím komunikačních prostředků na dálku při uzavření Smlouvy. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nese Zákazník sám. Tyto náklady se neliší od základních sazeb.

  5. Uchování Smlouvy – Společnost uchovává Smlouvu v textové podobě elektronicky, a to v podobě těchto VOP. Zákazník je oprávněn kdykoliv se se zněním Smlouvy seznámit, text těchto VOP je dostupný na Webových stránkách.

 5. Platební podmínky

  1. Cena – Cena jednotlivých Produktů je konečná a zahrnuje veškeré případné daně a poplatky, s výjimkou případných nákladů na dopravu a cel při doručování do zahraničí či případného poplatku spojeného s vybraným způsobem úhrady.

  2. Měna – Zákazník může Cenu uhradit v českých korunách (Kč) nebo v dalších Fiat měnách či Kryptoměnách uvedených na Webových stránkách jako akceptované způsoby platby, popř. po předchozím souhlasu ze strany Společnosti v jiné Fiat měně či Kryptoměně. Společnost si vyhrazuje právo účtovat si za některé způsoby úhrady poplatek. Případný poplatek bude vždy Zákazníkovi sdělen nejpozději před odesláním Objednávky.

  3. Úhrada Ceny ve Fiat měně – Úhrada Ceny v některé z nabízených Fiat měn probíhá bezhotovostním způsobem, a to převodem na bankovní účet Společnosti specifikovaný v potvrzení Objednávky (dále jen „Bankovní účet“) nebo on-line skrze platební bránu, na níž je Zákazník automaticky přesměrován. Společnost nenese žádnou odpovědnost za škodu způsobenou Zákazníkovi v souvislosti s užitím platební brány. Úhrada se považuje za provedenou v okamžiku připsání Ceny na Bankovní účet popř. na účet Společnosti vedený u provozovatele platební brány. Pokud k úhradě nedojde ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne odeslání Objednávky, Společnost má právo Objednávku zamítnout. V takovém případě se Objednávka ruší a k uzavření Smlouvy nedojde.

  4. Úhrada Ceny v Kryptoměně – Úhrada Ceny v Kryptoměně probíhá bezhotovostním způsobem, a to zasláním na adresu virtuální peněženky Společnosti specifikovanou v potvrzení Objednávky ve stanoveném časovém limitu. Časový limit pro úhradu Ceny činí 24 (dvacet čtyři) hodin, není-li v potvrzení Objednávky uvedeno jinak. Cena se považuje za uhrazenou, jakmile předmětná transakce získá alespoň 5 (pět) potvrzení v rámci sítě dané Kryptoměny. Nebude-li částka Ceny odeslána ve stanoveném časovém limitu či nezíská-li transakce v následujících 24 (dvaceti čtyřech) hodinách od odeslání alespoň 5 (pět) potvrzení, popř. uhradí-li Zákazník jinou částku než částku Ceny, zašle Společnost Zákazníkovi e-mail s vyrozuměním o chybě transakce. Společnost má v takovém případě právo Objednávku zamítnout, čímž se Objednávka ruší a k uzavření Smlouvy nedojde.

  5. Faktura – Po řádném uhrazení Ceny zašle Společnost na e-mailovou adresu Zákazníka potvrzení o uhrazení Ceny a fakturu. Případnou reklamaci faktury je nutno provést elektronicky na e-mailovou adresu Společnosti, a to s přezkoumatelným odůvodněním. Nebyla-li reklamace provedena včas či řádně, má se za to, že Zákazník fakturu schválil.

  6. Kurz pro přepočet Ceny do jiné Fiat měny – Pro přepočet částky Ceny do jiné Fiat měny se použije kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou (ČNB – střed) platný ke dni odeslání Objednávky.

  7. Kurz pro přepočet Ceny do Kryptoměny – Na webových stránkách https://coinmarketcap.com je uveden vážený kurz jednotlivých Kryptoměn vůči českým korunám (CZK) zohledňující převážnou většinu světových kryptoměnových burz, na kterých se dané Kryptoměny obchodují. Pro přepočet částky Ceny na Kryptoměnu, v níž Zákazník Cenu hradí, se použije kurz platný v okamžiku odeslání Objednávky, přičemž kurz je fixován po dobu 24 (dvaceti čtyř) hodin od odeslání Objednávky, není-li v potvrzení Objednávky stanoven jiný časový limit pro úhradu Ceny. Nebude-li z jakýchkoliv důvodů možné použít kurzy uvedené na webových stránkách https://coinmarketcap.com, mohou být příslušné kurzy zjištěny za pomoci některé z významných kryptoměnových burz nebo jiných služeb, které kurzy z kryptoměnových burz agregují a průměrují.

  8. DPH – Společnost je plátcem DPH ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a Cena jednotlivých Produktů je uvedena včetně DPH.

 6. Dodací podmínky

  1. Adresa doručení – Zákazník v Objednávkovém formuláři určí adresu, na níž má být zakoupený Produkt doručen.

  2. Způsob dodání – Způsob dodání je specifikován u jednotlivého Produktu s ohledem na jeho charakter a rozměry. Mezi využívané způsoby dodání patří především přepravní služba DPD či osobní doručení Společností.

  3. Náklady na doručení po ČR – Náklady na doručení po České republice jsou zahrnuté v Ceně Produktů. Pokud je z důvodů na straně Zákazníka nutno Produkt doručovat opakovaně, je Zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním.

  4. Náklady na doručení do zahraničí – Náklady na doručení do zahraničí se mohou značně lišit dle destinace a dle rozměrů a váhy zakoupeného Produktu. Konkrétní podmínky doručení do zahraničí budou proto sjednány mezi Zákazníkem a Společností po odeslání Objednávky na individuální bázi prostřednictvím e-mailové komunikace. Nepodaří-li se dosáhnout shody ohledně podmínek doručení do zahraničí do 30 (třiceti) dnů ode dne odeslání Objednávky, má Zákazník i Společnost právo Objednávku zrušit resp. zamítnout a k uzavření Smlouvy nedojde. Pokud vznikne povinnost hradit clo, nese ji Zákazník.

  5. Instalace Produktů – Některé Produkty mohou být doručovány rozložené na jednotlivé komponenty a vyžadovat instalaci. V jednodušších případech provádí instalaci Zákazník na základě návodu dodaného společně s Produktem popř. videonávodu, který je k dispozici na Webových stránkách. Zákazník se zavazuje při instalaci dodržet postup popisovaný v návodu a zejména veškeré bezpečnostní pokyny. Ve složitějších případech (zejména u komplexních hydroponických systémů) zajišťuje doručení i instalaci sama Společnost, nese přitom veškeré související náklady. Konkrétní termín doručení a instalace bude stanoven po vzájemné dohodě stran.

  6. Termín doručení – Společnost odešle Zákazníkovi zakoupený Produkt zpravidla nejpozději do 4-8 týdnů ode dne úhrady Ceny. Časová náročnost doručení odvisí od typu Produktu, aktuálních skladových zásob a od způsobu dodání. O odeslání Produktu bude Společnost Zákazníka informovat.

  7. Odchylná dohoda – Ustanovení tohoto článku nevylučují odchylnou dohodu Společnosti a Zákazníka ohledně dodacích podmínek.

  8. Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody – Vlastnické právo a nebezpečí škody na Produktu přechází na Zákazníka okamžikem převzetí Produktu.

 7. Práva z vadného plnění

  1. Odpovědnost za vady – Práva a povinnosti smluvních stran z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními relevantních právních předpisů, zejm. OZ a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Společnost nese odpovědnost za vady, které má Produkt v okamžiku převzetí Zákazníkem. Projeví-li se vada v průběhu 6 (šesti) měsíců od okamžiku převzetí, má se za to, že Produkt byl vadný již při převzetí. Společnost však neodpovídá za vady způsobené v důsledku nedodržení pokynů k instalaci, nevhodné manipulace s Produktem či jiného nevhodného používání Produktu ze strany Zákazníka.

  2. Prohlídka Produktu – Zákazník je povinen zakoupený Produkt bez zbytečného odkladu po jeho doručení prohlédnout a oznámit Společnosti případné vady. Zjevnou vadu Produktu je Zákazník povinen oznámit Společnosti nejpozději do 7 (sedmi) dnů od převzetí. Není-li vada zjevná a objeví se až později po převzetí, jedná se o vadu skrytou. Zákazník má povinnost oznámit Společnosti zjištěnou skrytou vadu bez zbytečného odkladu.

  3. Práva z vadného plnění – Představuje-li vada nepodstatné porušení Smlouvy, je Zákazník oprávněn požadovat odstranění vady nebo poskytnutí přiměřené slevy. Představuje-li vada podstatné porušení Smlouvy, je Zákazník oprávněn požadovat odstranění vady opravou či dodáním nového Produktu nebo poskytnutí přiměřené slevy, případně odstoupit od Smlouvy podle čl. 8 VOP.

  4. Reklamace – Zákazník je oprávněn uplatnit zjištěné vady u Společnosti prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu Společnosti. V tomto e-mailu Zákazník uvede označení Produktu, datum jeho převzetí, popis zjištěných vad a jaké právo z vadného plnění uplatňuje.

  5. Rozhodnutí o reklamaci – Společnost rozhodne o reklamaci ve lhůtě 3 (tří) pracovních dní od oznámení vady, případně si v této lhůtě vyžádá další podklady nezbytné pro rozhodnutí o reklamaci. Budou-li pro rozhodnutí o reklamaci potřebné další podklady, rozhodne Společnost o reklamaci ve lhůtě 3 (tří) pracovních dní od jejich obdržení. Rozhodnutí o reklamaci sdělí Společnost Zákazníkovi prostřednictvím e-mailu. Samotnou reklamaci je Společnost povinna vyřídit do 30 (třiceti) dnů od případného rozhodnutí o uznání reklamace, následně zašle Společnost Zákazníkovi potvrzení o vyřízení reklamace. Pokud Zákazník Společnosti nedodá vyžádané podklady pro rozhodnutí o reklamaci, není Společnost povinna o reklamaci rozhodnout.

  6. Komunikace – Veškerá komunikace stran týkající se reklamace probíhá elektronickou formou prostřednictvím e-mailu.

  7. Náklady reklamace – Náklady spojené s vyřízením reklamace v případě jejího uznání nese Společnost. Zákazník bere na vědomí, že má nárok na náhradu nákladů pouze v takové výši, kterou bylo nezbytně nutné vynaložit za účelem reklamace Produktu.

 8. Odstoupení od Smlouvy

  1. Důvody odstoupení – Zákazník i Společnost jsou oprávněni odstoupit od Smlouvy z důvodu podstatného porušení Smlouvy druhou stranou popř. z důvodů uvedených v těchto VOP.

  2. Odstoupení spotřebitele – Zákazník, který je spotřebitelem ve smyslu příslušných ustanovení OZ, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ od Smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů ode dne převzetí Produktu. Zákazník je oprávněn využít k odstoupení formulář, který tvoří přílohu č. 1 k těmto VOP.  Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 OZ nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

  3. Účinnost odstoupení – Odstoupení je účinné v okamžiku doručení písemného vyrozumění druhé straně. Vyrozumění lze druhé straně doručit elektronicky e-mailem nebo na adresu sídla Společnosti resp. bydliště Zákazníka.

  4. Poskytnuté plnění – V případě odstoupení se Smlouva od počátku ruší a každá ze stran má nárok na vrácení již poskytnutého plnění. Strany se zavazují k vrácení poskytnutého plnění ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů od okamžiku účinnosti odstoupení.  Náklady na vrácení Produktu nese Společnost, ledaže se jedná o odstoupení z důvodu podstatného porušení Smlouvy Zákazníkem; v takovém případě nese náklady na vrácení Produktu Zákazník. Zákazníkovi bude částka Ceny vrácena ve stejné Fiat měně či Kryptoměně a ve stejné výši, v jaké byla uhrazena. Kurzovní vývoj Kryptoměny nejde k tíži Společnosti. Není-li vrácení částky v určité Kryptoměně objektivně možné, náleží Zákazníkovi vydání peněžních prostředků v českých korunách (CZK), a to ve výši celkového bezdůvodného obohacení Společnosti.

 9. Ochrana Osobních údajů

  1. Důvěrnost Osobních údajů – Veškeré Osobní údaje poskytnuté Zákazníkem Společnosti jsou důvěrné. Společnost zachovává mlčenlivost ohledně těchto údajů, s výjimkou případů, v nichž povinnost předat informace třetí osobě vyplývá ze závazného právního předpisu. 

  2. Pravidla zpracování – Společnost se zavazuje nakládat s Osobními údaji Zákazníka v souladu s právním řádem, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů), a s ostatními předpisy o ochraně osobních údajů. Společnost dbá na to, aby zpracování Osobních údajů Zákazníka bylo zákonné, spravedlivé a transparentní. Společnost zpracovává Osobní údaje vždy jen na konkrétní účely vyplývající z konkrétních právních základů.

  3. Cookies – Společnost ukládá prostřednictvím Webových stránek do zařízení Zákazníků a jiných návštěvníků Webových stránek soubory cookies na různé účely.

 10. Závěrečná ustanovení

  1. Rozhodné právo – Rozhodným právem pro plnění dle VOP a Smlouvy, jakož i pro výklad VOP, je právo České republiky, a to i v případě, vyskytne-li se ve vztahu se Zákazníkem mezinárodní prvek.

  2. Jazyk – Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Na Webových stránkách mohou být k dispozici rovněž překlady těchto VOP do dalších jazyků; v případě jakýchkoliv rozdílů mezi jazykovými verzemi je české znění rozhodné. Smlouvu lze uzavřít v českém nebo v anglickém jazyce.

  3. Komunikace – Jazykem komunikace mezi Společností a Zákazníkem je dle uvážení Společnosti jazyk český či anglický, nedohodnou-li se strany jinak. Za písemnou komunikaci je pro účely těchto VOP považována rovněž elektronická komunikace prostřednictvím e-mailu. Společnost je oprávněna zasílat veškerou e-mailovou komunikaci na e-mailovou adresu Zákazníka specifikovanou v Objednávkovém formuláři popř. na jeho Zákaznického účtu.

  4. Řešení sporů – V případě sporu vzniklého mezi stranami v souvislosti se Smlouvou budou strany usilovat o smírné vyřešení. Nepodaří-li se dosáhnout smírného vyřešení, budou spory řešeny před soudy České republiky, přičemž místně příslušným soudem bude Obvodní soud pro Prahu 1 případně Městský soud v Praze.

  5. Česká obchodní inspekce – Pokud Společnost a Zákazník, který je spotřebitelem ve smyslu OZ, v případě sporu nedosáhnou smírného vyřešení, může se Zákazník obrátit na Českou obchodní inspekci s návrhem na zahájení mimosoudního řešení sporu. Náležitosti návrhu, popis průběhu jednání a další informace týkající se mimosoudního řešení sporu nalezne Zákazník na webové stránce www.coi.cz. Na Českou obchodní inspekci se Zákazník, který je spotřebitelem ve smyslu OZ, může obrátit rovněž s případnou stížností jakožto na orgán dozoru dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Zákazník je dále oprávněn využít online řešení sporů v rámci platformy ODR dostupné na webové stránce http://ec.europa.eu/odr.

  6. Změna VOP – Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit tyto VOP. Nové znění VOP je účinné od okamžiku jeho uveřejnění na Webových stránkách a je pro Zákazníka závazné při každé další Objednávce učiněné po zveřejnění nového znění VOP. Práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění VOP tím nejsou dotčena.

  7. Kontaktní údaje – Společnost lze kontaktovat elektronicky prostřednictvím e-mailu paralellgarden@gmail.com, skrze kontaktní formulář dostupný na Webových stránkách nebo korespondenčně na adrese Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10.

 

 

Tyto VOP jsou účinné od 1.10.2021.

 

Příloha č. 1: Vzorový formulář pro účely odstoupení od Smlouvy

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: Parallel Garden s.r.o., Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10, e-mail: paralellgarden@gmail.com

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o koupi těchto Produktů: ............................................................

 • Datum objednání (*)/datum obdržení (*):............................................................

 • Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů: ............................................................

 • Adresa spotřebitele/spotřebitelů: ............................................................

 • Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě): ............................................................

 • Datum: ............................................................

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

bottom of page